* ប្រសិនបើលោកអ្នក មានមតិយោបល់ចំពោះសេវាកម្ម និងផលិតផលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ 096 577 87 97 or E-mail: golpartners168@gmail.com